Privacyreglement

Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering de plicht om haar leden en/of relaties:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering expliciet om uw toestemming moet vragen.

De persoonsgegevens die Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering gebruikt en het doel van het gebruik:

 • Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u lid wordt of bent van Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering of via een contactformulier contact met ons opneemt.
 • Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:
  • de overeenkomst die klanten met Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
  • onze dienstverlening te kunnen leveren;
  • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
  • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering verstrekt géén persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat uit:

 • Het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering om in te loggen in het digitale systeem;
 • De personen werkzaam voor Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering verstrekte persoonsgegevens;
 • Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie.

Uw rechten als betrokkene:

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering).
 • Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen en proberen wij er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk of per email contact met ons opnemen. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering.


Driebergen, april 2018