Bestuursleden gezocht

Penningmeester

De vereniging heeft als doel het behouden en het verbeteren van de natuur- , landschappelijke en cultuurhistorische waarden, flora en fauna, kwaliteit van het milieu, gezondheid van mensen, het dorpseigen karakter van de gemeentelijke kernen, alsmede een goede ruimtelijke ordening en ontwikkeling, alles in de ruimste zin van het woord binnen het grondgebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en aangrenzende gebieden.

De penningmeester houdt zoals het hoort de financiële administratie van de vereniging bij. Dit betekent:

  • Het registreren van inkomsten en uitgaven
  • Het doen van betalingen
  • Bijhouden en verwerken van de contributiebetalingen van leden
  • Zorgen dat de leden op tijd betalen
  • Opstellen van de jaarstukken en het verkrijgen van goedkeuring van de kascommissie en de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt 1 keer per jaar plaats

Tijdsbesteding

Deze werkzaamheden kosten gemiddeld 1 uur per week. Samen met de andere bestuursleden is hij verantwoordelijk voor het opstellen van nieuwsbrief en de jaarstukken. Dit kost in tijd twee maal 6 uur per jaar.

Het bijwonen van bestuursvergaderingen: Dit zijn er ongeveer 8 per jaar en kost in totaal 16 uur.

De tijd voor het bijwonen van vergaderingen met gemeente, instanties, e.d. de tijd is moeilijk in te schatten omdat het afhankelijk is van het onderwerp. Het gaat meestal om ongeveer 6 avonden per jaar.

Voor het aanmelden als bestuurslid kunt u ook gebruik maken van het gegevensformulier

Bestuurslid bestemmingsplannen

THW probeert ook door middel van het bewaken van bestemmingsplannen alert te blijven op behoud van al wat mooi en dorpseigen is. Omdat het belangrijk is in dit soort zaken goed beslagen ten ijs te komen, zoeken wij een nieuw bestuurslid voor ondersteuning op het gebied van bestemmingsplannen. Hebt u ervaring met bestemmingsplannen en procedures, dan bent u de juiste persoon.

Tijdsbesteding

Voor beide vacatures is de tijdsbesteding ongeveer 4 tot 6 uur per maand. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met onze secretaris. Voor het aanmelden als bestuurslid kunt u ook gebruik maken van het gegevensformulier

Gegevens organisatie

Organisatie: Tussen Heuvelrug en Wetering

Contactpersoon: András Wilcsinszky

Functie: Secretaris

Adres: Postbus

Postcode/plaats: 3972 Driebergen-Rijsenburg

Telefoon: 0343-515107

E-mail: andras.wilcsinszky@gmail.com

Website: www.tussenheuvelrugenwetering.nl